Zapraszamy do udziału w naszym konkursie, gdzie stawiamy
przed Wami pytanie Dlaczego warto współpracować z Bruk-Bet PV?”

Co należy zrobić, aby wziąć udział?

Zamieść odpowiedź na pytanie konkursowe w wizytówce Google

Autorzy 3 najciekawszych zgłoszeń otrzymają:

I Nagroda – „Jazda zapoznawcza Teslą S 90D lub X 100D” oraz 5% rabatu na 1 sztukę „ładowarki samochodowej z oferty BBPV”

II Nagroda – „Jazda zapoznawcza Teslą S 90D lub X 100D” oraz 4% rabatu na 1 sztukę „ładowarki samochodowej z oferty BBPV”

III Nagroda – „Jazda zapoznawcza Teslą S 90D lub X 100D” oraz 3% rabatu na 1 sztukę „ładowarki samochodowej z oferty BBPV”

KONKURS - odpowiedz i wygraj!

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie, gdzie stawiamy
przed Wami pytanie Dlaczego warto współpracować z Bruk-Bet PV?”

Co należy zrobić, aby wziąć udział?

Zamieść odpowiedź na pytanie konkursowe w wizytówce Google

Autorzy 3 najciekawszych zgłoszeń otrzymają:

I Nagroda – „Jazda zapoznawcza Teslą S 90D lub X 100D” oraz 5% rabatu na 1 sztukę „ładowarki samochodowej z oferty BBPV”

II Nagroda – „Jazda zapoznawcza Teslą S 90D lub X 100D” oraz 4% rabatu na 1 sztukę „ładowarki samochodowej z oferty BBPV”

III Nagroda – „Jazda zapoznawcza Teslą S 90D lub X 100D” oraz 3% rabatu na 1 sztukę „ładowarki samochodowej z oferty BBPV”

REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj Jazdę Teslą z Bruk-Bet PV”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Wygraj Jazdę Teslą z Bruk-Bet PV” zwanego dalej „Konkursem” jest Bruk-Bet PV Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Mroźna 8, 33-102 Tarnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783431, NIP: 9930672075, REGON: 383167000, kapitał zakładowy 505 000,00 zł zwana dalej „Organizatorem” lub równoważnie „BBPV”.
2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego regulaminu. 
3. Konkurs trwa od 15.12.2021 r. do 26.12.2021 r. 
4. Konkurs ma niepubliczny charakter i skierowany jest wyłącznie do zarejestrowanych użytkowników serwisu Google.
5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Google. Google jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Google LLC. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Google.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej przyczyny dotyczącej kwestii harmonogramu Konkursu.
7. Szczegóły dotyczące harmonogramu oraz przebiegu Konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej Organizatora (www.bbpv.pl) oraz w mediach społecznościowych.
8. Uczestnictwo w Konkursie i podanie wymaganych danych jest dobrowolne. 

II. Podstawowe definicje

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:


a) „Konkurs” – konkurs „Wygraj Jazdę Teslą z Bruk-Bet PV”; 
b) „Organizator” – Bruk-Bet PV Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Mroźna 8, 33-102 Tarnów
c) „Komentarz” – komentarz opublikowany przez Uczestnika w wizytówce Google Bruk-Bet PV https://g.page/r/Cd1uyb4Hd5cIEAE, odpowiadający na pytanie konkursowe: „Dlaczego warto współpracować z Bruk-Bet PV?”
d) „Uczestnik” – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca ważne prawo jazdy kategorii B, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania na terenie Polski oraz aktywne konto w ramach serwisu Google, na które jest zalogowana w momencie publikacji Komentarza. 

III. Uczestnicy 

1. W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy, którzy opublikują Komentarz.
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest publikowanie Komentarza w imieniu osób trzecich.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani osoby działającą na zlecenie: Organizatora, a także członkowie ich rodzin lub osoby pozostające z ww. we wspólnym gospodarstwie domowym.
4. Autorem danego komentarza może być wyłącznie jeden Uczestnik, Organizator nie dopuszcza możliwości publikacji komentarzy zbiorowego autorstwa.
5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i jego zaakceptowanie.
6. Uczestnik konkursu może opublikować tylko jeden Komentarz. 

IV. Zasady zgłoszeń do Konkursu

1. Organizator udostępnia informacje o uczestnictwie w Konkursie oraz o sposobie publikowania komentarzy poprzez stronę internetową bbpv.pl, jak również inne działania promocyjne.
2. Harmonogram:

a) 15.12.2021 – rozpoczęcie konkursu;
b) 15-26.12.2021 – publikacja komentarzy;
c) 27.12.2021 – ogłoszenie wyników.


3. Uczestnik deklaruje chęć udziału w Konkursie poprzez opublikowanie Komentarza.
4. Uczestnik Konkursu publikując Komentarz zgodnie z wskazanymi powyżej zasadami, oświadcza, że zaznajomił się i akceptuje postanawiania Regulamin Konkursu, a także zapoznał się i akceptuje postanowienia zawarte w Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na potrzeby Konkursu i na powyższe wyraża zgodę, a także oświadcza, ze spełnia warunki udziału w Konkursie. 

V. Przebieg Konkursu

1. Organizator powołuje wewnętrzną Komisję Konkursową zwaną dalej „Komisją”. W skład Komisji wejdą trzy osoby wskazane przez Organizatora. Komisja będzie czuwać na prawidłowym przebiegiem Konkursu. Do jej obowiązków będzie należało między innymi wyłonienie zwycięzców w Konkursie i rozstrzygniecie reklamacji.
2. Zgłoszone Komentarze podlegać będą ocenie Komisji.
3. Spośród przedstawionych przez Uczestników komentarzy Komisja wybierze trzy najlepsze ich zdaniem Komentarze. Wybór zwycięzców przez Komisję odbędzie się w oparciu o kryteria merytoryczne.
4. Zwycięzcy nagród są o tym fakcie powiadamiani za pomocą wiadomości prywatnej wysłanej do zwycięzcy na adres mail podany w Zgłoszeniu. Wiadomość jest wysyłana w przeciągu dwóch dni roboczych po wyłonieniu zwycięzców. W wiadomości zwycięzcy są powiadamiani o dalszych krokach postępowania.
5. W razie uzasadnionych wątpliwości, przed wydaniem nagrody, Organizator ma prawo zweryfikować wiek Zwycięzcy poprzez żądanie przedstawienia w terminie 3 dni roboczych odpowiednich dokumentów potwierdzających wiek zwycięzcy.
6. Zwycięzca jest traktowany jako powiadomiony o wynikach w dniu wysłania wiadomości mail z informacją o nagrodzie zgodnie z pkt. V.4 Regulaminu.
7. Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
8. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę.
9. Nagroda przysługuje tylko i wyłącznie zwycięzcy, nie może on przenieść praw do nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca nie nabywa lub traci prawo do nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu Regulaminu, a w przypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczaniu Nagrody, Zwycięzca obowiązany jest do jej zwrotu.
10. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Dodatkowa nagroda pieniężna w całości zostanie potrącona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych i zostanie przekazana na rachunek właściwego urzędu skarbowego.’
11. Jeżeli w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 będą wymagane dodatkowe dokumenty / badania dotyczące realizacji nagrody, to zwycięzca zobowiązany jest uzyskać je własnym staraniem i na własny koszt.
12. Organizator zastrzega, że ze względu na sytuacją epidemiologiczną COVID-19, termin realizacji nagrody może ulec zmianie 

VI. Nagrody 

1.W puli nagród znajdują się: 

a) „Jazda zapoznawcza Teslą S 90D lub X 100D” na terenie wybranego spośród dostępnych lokalizacji miasta w towarzystwie instruktora. Dostępność lokalizacji, terminów realizacji oraz finalna wartość Nagrody jest zależna od aktualnej oferty portalu https://prezentmarzen.com/. Nagroda zostanie przekazana w formie Vouchera elektronicznego w formacie PDF.
b) Rabat na „ładowarkę samochodową z oferty BBPV” objętą promocją: 

I) Ładowarki samochodowe marki EVBox: Elvi (Wi-Fi) 3-fazowa, 16A czarna; Elvi (Wi-Fi) 3-fazowa, 16A biała; Elvi (Wi-Fi + Licznik MID + UMTS) 3-fazowa, 16A czarna; Elvi (Wi-Fi + Licznik MID + UMTS) 3-fazowa, 16A biała;
II) Ładowarki samochodowe marki Fronius: Fronius WATTPILOT GO 22J; Fronius WATTPILOT HOME 11J;
III) Ładowarki samochodowe marki Webasto: Stacja Webasto Pure 11 kabel 4,5 m; Stacja Webasto Pure 11 kabel 7 m; Stacja Webasto Pure 22 kabel 4,5 m; Stacja Webasto Pure 22 kabel 7 m; Stacja LIVE 22 kW kabel 4,5 m; Stacja LIVE 22 kW kabel 7 m; Stacja LIVE 11 kW kabel 4,5 m; Stacja LIVE 11 kW kabel 7 m.

Informacje związane z realizacją rabatu zostaną przekazane drogą mailową pod wskazany przez Zwycięzcę adres. Czas od zamówienia ładowarki do realizacji może obejmować okres do 5 tygodni. Czas na realizację Rabatu obejmuje okres do 60 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Organizator przewiduje poniższe Nagrody za trzy najlepsze komentarze:

a) I Nagroda – „Jazda zapoznawcza Teslą S 90D lub X 100D” oraz 5% rabatu na 1 sztukę „ładowarki samochodowej z oferty BBPV”, o wartości: 600 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną 66,00 zł brutto. Od łącznej wartości nagrody oraz nagrody pieniężnej Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku;
b) II Nagroda – „Jazda zapoznawcza Teslą S 90D lub X 100D” oraz 4% rabatu na 1 sztukę „ładowarki samochodowej z oferty BBPV”, o wartości: 550 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną 60,50 zł brutto. Od łącznej wartości nagrody oraz nagrody pieniężnej Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku;
c) III Nagroda – „Jazda zapoznawcza Teslą S 90D lub X 100D” oraz 3% rabatu na 1 sztukę „ładowarki samochodowej z oferty BBPV”, o wartości: 500 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną 55,00 zł brutto. Od łącznej wartości nagrody oraz nagrody pieniężnej Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku;

3. W przypadku przyczyn niezależnych Organizator zastrzega sobie możliwość wymiany Nagrody na:

a) W przypadku „Jazdy zapoznawczej Teslą S 90D lub X 100D” – voucher na wybrany produkt z oferty https://prezentmarzen.com/ o wartości 300 zł.
b) W przypadku rabatu na ładowarkę samochodową – rabat o zbliżonej wartości na inny produkt z Oferty BBPV.

VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać na adres siedziby Organizatora na piśmie wraz z oznaczeniem nazwy Konkursu, dokładnym opisem reklamacji i wskazaniem rodzaju naruszenia w terminie 21 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje złożone po upływie 21 dni od daty zakończenia Konkursu zostaną pozostawione bez rozpoznania.
2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.
3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz przesyłaniem informacji handlowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem Konkursu.
3. Organizator udostępnia dane osobowe Uczestników Partnerom Strategicznym oraz spółkom z grupy kapitałowej Bruk-Bet w zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie, w szczególności w celu przedstawienia oferty handlowej Uczestnikowi. Organizator może udostępnić dane osobowe Uczestników podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi IT, kurierskie, pocztowe, realizacji wysyłek, usługi prawne, księgowe w zakresie niezbędnym realizacji Konkursu.
4. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest udział w Konkursie w oparciu o Regulamin (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz przesyłanie informacji handlowej na podany przez Uczestnika adres e-mail (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z realizacją Konkursu, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika również gdy będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny dla celu realizacji Konkursu, postępowania reklamacyjnego związanego z Konkursem oraz, gdy będzie to konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pozostających w związku z realizacją Konkursu lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. ze względu na nałożone na Organizatora obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych. Dane Uczestników umożliwiające Organizatorowi wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Uczestnik ma w tym przypadku prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Niezależnie od wyżej wskazanego prawa do cofnięcia zgody, Uczestnikowi przysługują prawa do: dostępu do jego danych osobowych w granicach art. 15 RODO, ich sprostowania w granicach art. 16 RODO, usunięcia danych osobowych w granicach art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych granicach art. 18 RODO, przeniesienia jego danych osobowych w granicach art. 20 RODO, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych w granicach art. 21 RODO.
7. Realizacja powyższych uprawnień może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: rodo@bruk-bet.pl.
8. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX. Prawa autorskie

1. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia do udziału w Konkursie, jednocześnie udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do Pracy Konkursowej zgłoszonej w ramach Konkursu oraz udziela nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania Konkursu oraz na okres jednego roku po zakończeniu czasu trwania Konkursu, na korzystanie z Pracy Konkursowej według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych w lit. a. – f. poniżej, tj. Organizator będzie uprawniony w szczególności do korzystania z Pracy Konkursowej dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową, w całości lub w części utrwalono – wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w lit. b. – publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie, między innymi na Fanpage na Facebooku i w ramach profili Organizatora prowadzonych w serwisie Facebook i serwisie Instagram;
d) wykorzystywanie Pracy Konkursowej do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam;
e) wprowadzanie Pracy Konkursowej w całości lub części do sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci bez ograniczenia, wprowadzanie Pracy Konkursowej w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia;
f) dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń Pracy Konkursowej na różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie Pracy Konkursowej w każdym języku, na dowolnym nośniku.

2. Korzystanie z Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych w § 2 ust. 7 lit. a. – f. może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień, animacji lub innych modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie Pracy Konkursowej, w tym na dodawanie do Pracy Konkursowej elementów animacji i korzystanie w takiej formie z Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych w § 2 ust. 7 lit. a. – f.
3. Licencja, o której mowa w § 2 ust. 7 lit. a. – f. obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu. 4. Organizator zastrzega zgodnie z art. 921 § 3 KC, że nabywa autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji wskazanych w ust. § 2 ust. 7 lit. a. – f. do nagrodzonej Pracy Konkursowej z dniem wydania nagrody w Konkursie.

X. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie ewentualne skargi lub żądania, związane ze sposobem przebiegu Konkursu Uczestnik może kierować na piśmie do Organizatora w celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. Odpowiedź zostanie udzielona przez Organizatora na pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.
2. Wszelkie sprawy sporne związane z Konkursem będą rozstrzygane przed miejscowo i rzeczowo właściwym sądem dla siedziby Organizatora. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają powszechnie obowiązującego przepisy prawa.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

Tarnów, 15.12.2021